Friday, January 27, 2012

Basket Wave Pattern - Crochet

Mẫu móc rổ, mình luôn thích mẫu này, và đã móc một cái khăn với nó, :)
Lần sau sẽ chụp hình rồi đăng lên vậy, :))

The basket wave pattern, i always love this crochet pattern.
It looks really nice, and i made a scarf with it too.
Will show it next time, when i remember to take a pic of it, :)))))


0 comments:

Post a Comment